شرکت فراز عرش البرز

بخش‌های اصلی آسانسور کششی

۱۵:۳۷
۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳
۱۵:۳۶
۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳
۱۵:۳۴
۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳
۱۵:۳۳
۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳
۱۵:۳۲
۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳
۱۵:۳۰
۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳
۱۵:۲۵
۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳
۱۵:۳۵
۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳
۱۵:۳۴
۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳